HAKKIMIZDA

DÖKÜMANLAR

Etik Kod

 

EMCC Global Code of Ethic s_Türkçe_Eyl 2016_V1

Code of
Conduct
YKD
Tüzük
MYK Koçluk Süreci Hakkında
       

 

GLOBAL CODE OF ETHICS  For Coaches & Mentors

Koçlar ve Mentorler için Küresel Etik Kod

 

INTRODUCTION AND PURPOSE / GİRİŞ VE AMAÇ

                                                                                                                            

The following bodies (“the bodies”) are signatories to this code of ethics:

 • Association for Coaching (“AC”).
 • European Mentoring and Coaching Council (“EMCC”).

 

Aşağıdaki kurumlar bu etik kodu imzalayarak kabul etmişlerdir:

Association for Coaching (“AC”)

European Mentoring and Coaching Council (“EMCC”)

 

As membership bodies, we are committed to maintaining and promoting excellent practice in coaching and mentoring. All our members, as part of their continuing membership, agree to adhere to the elements and principles of this code of ethics. This code of ethics aligns with the content and requirements set out in the Professional Charter for Coaching and Mentoring. The Charter, which was drafted in accordance with European law, is registered on the dedicated European Union database, which lists self-regulation initiatives in Europe.

Üye kurumlar olarak bizler koçluk ve mentorlük hizmetlerinde en iyi uygulamayı sağlamak ve bu yönde teşvikte bulunmak için kararlıyız. Tüm üyelerimiz, üyelik bağları devam ettiği sürece bu etik koda bağlı kalmayı taahhüt ederler. Bu etik kod, Koçluk ve Mentorlük İçin Mesleki Tüzük (Professional Charter for Coaching and Mentoring)’te yer alan gereklilikler ve içerikler ile uyumludur. Avrupa hukukuna göre düzenlenen tüzük, Avrupa Birliği’nin ilgili veritabanında kayıtlıdır.

 

This code of ethics sets the expectation of best practice in coaching and mentoring and promotes the development of coaching and mentoring excellence. Its purpose is to:

 • Provide appropriate guidelines, accountability and enforceable standards of conduct for all our members.
 • Set out how our members are expected to act, behave and perform when working with clients.
 • In conjunction with our respective bodies’ professional competences, guide our members’ development and growth in the profession.
 • Serve as a guide for those individuals who do not necessarily identify themselves as a professional coach or mentor, but nonetheless use coaching or mentoring skills in their work.  

Etik kod, koçluk ve mentorlük hizmetlerinde en iyi uygulama için bir referans noktasıdır ve uygulamadaki mükemmelliği daha ileriye taşımak için teşvik edicidir. Amaçları:

 • Tüm üyeler için uygulama ile alakalı esasları, yükümlülükleri ve yasal standartları sağlamak
 • Üyelerin müşterileri ile çalışırken nasıl hareket edecekleri, nasıl davranacakları ve nasıl bir performans sergileyecekleri konularını belirlemek.
 • Üye kurumlarımızın profesyonel yetkinliklerine dayanarak üyelerimizin mesleki gelişimi ve ilerlemelerine yardımcı olmak.
 • Kendini profesyonel koç veya mentor olarak kabul etmese de profesyonel faaliyetlerinde koçluk ve mentorlük becerilerini kullanan kişilere yol göstermek.

 

Where members fall short of these expectations and guidelines when working with clients, this code of ethics will be used as the basis of any complaint or disciplinary hearing and action following our bodies’ existing respective complaints procedures.

Üyelerin bu amaçlar doğrultusundaki beklentileri karşılayamaması halinde bu etik kod, her türlü şikayet veya disiplin soruşturması ve mevcut üye kurumlarımızın kendi şikayet prosedürlerini işleterek uygulayacakları yaptırımlarda esas olarak alınacaktır.

 

THE CODE OF ETHICS / ETİK KOD

The code of ethics is arranged into four sections and covers the bodies’ general expectations of professional behaviour and conduct:

 1. Terminology
 2. Working with Clients
 3. Professional Conduct
 4. Excellent Practice

 

Dört başlığa ayrılmış olan etik kod, üye kurumların mesleki davranış ve uygulama beklentilerini düzenlemektedir:

 1. Terimler
 2. Müşterilerle Çalışma
 3. Mesleki Uygulama
 4. En İyi Uygulama

 

Terminology / Terimler

 1. Each body will define exactly which of its members and other stakeholders are expected to abide by this code (who are hereafter collectively referred to as the “members”).
 2. For proper understanding of this code of ethics (hereafter referred to as the “code”) members should be aware of their respective professional body’s definitions and terminology for the precise meanings of key words used in this code e.g. coach, coaching, client, member, mentor, mentoring, sponsor, supervisor and supervision.

 

 1. Her bir üye kurum (bundan sonra “üyeler” tanımlaması kullanılacaktır) hangi üyelerinin ve paydaşlarının bu etik koda bağlı kalacağını açıkça belirtmelidir.
 2. Etik kodun (bundan sonra “kod” tanımlaması kullanılacaktır) doğru anlaşılabilmesi için üyeler, etik kodun içinde geçen anahtar kelimelere (örneğin; koç, koçluk, müşteri, üye, mentor, mentorlük, sponsor, süpervizör ve süpervizörlük gibi) ve kendi mesleki kurumlarının bunlara ilişkin tanımlarına ve terimlerine dikkat etmelidirler.

   

  Working with Clients / Müşterilerle Çalışma

 

Context / Bağlam

2.1 Members will do their utmost to understand their clients’ and sponsors’ expectations and reach agreement on how they plan to meet them. 

 

2.1 Üyeler, müşterilerinin ve sponsorların beklentilerini anlamak için azami çaba sarfetmeli ve bu beklentileri nasıl karşılayacaklarını planlarken uzlaşı sağlamalıdır.

Contracting / Sözleşme

2.2 Before they start working with a client, members will explain, and make explicit, their commitment to abide by this code. Members will also make their clients and sponsors aware of their respective bodies’ complaints procedures.

 

2.2 Müşterileri ile çalışmaya başlamadan önce üyeler, bu koda olan bağlılıklarını müşteriye açıklamalı ve bunu açıkça göstermelidir. Ayrıca üyeler, kendi kurumlarının şikayet prosedürlerini müşterilerinin ve sponsorların (Sponsor: Koçluk/mentorluk hizmetinin sunulması için gerekli organizasyonu ve/veya finansmanını sağlayan kurum ve kurumun temsilcileri) bilmesini sağlamalıdır.

 

2.3 Before starting to work with a client, members will explain and strive to ensure that a client knows, and fully understands, the nature and terms and conditions, of any coaching or mentoring contract, including financial, logistical and confidentiality arrangements.

 

2.3 Müşterileri ile çalışmaya başlamadan önce üyeler, her türlü koçluk veya mentorlük sözleşmesinin terimlerini ve koşullarını, mali ve lojistik konuları, gizlilik kurallarını da dahil olmak üzere müşteriye açıklayıp, bunların ve ilişkinin doğasının iyice anlaşıldığından emin olmalıdır.

 

2.4 Members will be open about the methods they use, and on request be ready to supply the client with information about the processes involved.

 

2.4 Üyeler kullanacakları yöntemleri açıkça ortaya koymalı ve müşterinin talep etmesi halinde süreç hakkında bilgi vermeye hazır olmalıdır.

 

2.5 Members will ensure that the duration of the contract is appropriate to achieve the client’s and sponsor’s goals and will actively work to avoid the client’s dependency.

 

2.5 Üyeler sözleşme süresinin müşterinin ve sponsorun amaçlarını karşılamaya yetecek kadar uzunlukta olmasını sağlamalı ve müşterinin bağımlılık geliştirmesini engellemek için aktif bir tutum almalıdır.

 

Integrity / Tutarlılık

2.6 Members will accurately and honestly represent their relevant professional qualifications, experience, training, certifications and accreditations to clients, sponsors, members, coaches and mentors.

 

2.6 Üyeler, mesleki becerilerini, deneyimlerini, eğitim, sertifika ve akreditasyonlarını müşterilerine, sponsorlara, üyelere, koç ve mentorlere doğru bir şekilde ve dürüstlüğe bağlı kalarak sunmalıdır.

 

2.7 When talking with any party, members will accurately and honestly represent the potential value they provide as a coach or mentor.

 

2.7 Üyeler herhangi bir tarafla konuşurken, mentor veya koç olarak sundukları hizmetin potansiyel/ değerini doğru bir şekilde, dürüstlüğe bağlı kalarak aktarmalıdır.

 

2.8 Members will attribute ownership of work, ideas and materials of others to the originator and not claim it as their own.  

 

2.8 Üyeler, kendilerine getirilen işlerin, fikirlerin ve materyallerin mülkiyetinin bunları getirenlere ait olduğunu kabul eder ve bunlarla ilgili bir mülkiyet hakkı iddia etmezler.

 

Confidentiality / Gizlilik

 

2.9 When working with a client, members will maintain the strictest level of confidentiality with all client and sponsor information unless release of information is required by law.

 

2.9 Üyeler, bilgi paylaşımı yasa ile zorunlu kılınmadıkça, müşterileri ile çalışırken gizlilik ilkesine tüm müşterileri ve sponsorlar için titizlikle bağlı kalırlar.

 

2.10 Members will store, and dispose of, any records regarding clients, including electronic files and communications, in a manner that promotes confidentiality, security and privacy, and complies with all applicable laws and agreements.

 

2.10 Üyeler, müşterileri ile alakalı elektronik kayıtlar ve diyaloglar da dahil olmak üzere tüm kayıtları saklarken veya bunları silerken/yok ederken gizliliği, güvenliği ve özel hayatı korumaya dikkat etmeli, bunlarla alakalı yasal düzenlemelere ve anlaşmalara bağlı kalmalıdır.

 

2.11 Members will have a clear agreement with clients and sponsors about the conditions under which confidentiality will not be maintained (e.g. illegal activity, danger to self or others etc) and gain agreement to that limit of confidentiality where possible.

 

2.11 Üyeler, müşterileri ve sponsorlar ile birlikte hangi durumlarda gizlilik koşullarına bağlı kalınamayacağını (örneğin, illegal faaliyet, kendine veya başkalarına zarar verme tehlikesi, vs.) açık bir anlaşma ile belirlemelidir ve bu seviyede bir gizlilik anlaşması için onaylarını almalıdır.

 

2.12 Members will share with clients that they are receiving supervision and identify that the client may well be referred to in this context anonymously. The client should be reassured that the supervision relationship is itself a confidential relationship.

 

2.12 Üyeler, yaptıkları hizmetin süpervizyona tabi olduğunu ve bundan ötürü müşteri hakkında kimliği açıklanmadan atıfta bulunabileceklerini müşteriye açıklamalıdır. Üyeler, süpervizyon ilişkisinde gizliliğin korunduğu konusunda müşteriyi temin etmelidir.

 

2.13 If the client is a child or vulnerable adult, members will make arrangements with the client’s sponsors or guardian to ensure a level of confidentiality in the best interests of that person while working within current legislation.  

 

2.13 Müşterinin çocuk veya hassas konumda bir yetişkin olması halinde bu müşterinin sponsoru veya velisi/temsilcisi ile birlikte, mevcut yasalara da bağlı kalarak, müşterinin çıkarlarına en iyi hizmet edecek şekilde gizlilik ayarlaması yapılabilir.

 

Inappropriate interactions / Uygunsuz ilişki

 

2.14 Members are responsible for setting and keeping clear, appropriate and culturally sensitive boundaries that govern interactions, physical or otherwise, with clients or sponsor(s).

 

2.14 Üyeler, müşterileri veya sponsorlar ile ilişkinin sınırlarının, fiziksel veya başka biçimlerde, taraflar için uygun ve kültürel olarak duyarlı bir şekilde belirlenmesi konusunda sorumludurlar.

 

2.15 Members will avoid any romantic or sexual relationship with current clients, sponsor(s), students or supervisees. Further, members will be alert to the possibility of any potential sexual intimacy between the aforementioned parties and take appropriate action to avoid the intimacy or cancel the engagement in order to provide a safe environment overall.

 

2.15 Üyeler, mevcut müşterileri, sponsorları, öğrencileri veya süpervize ettikleri kişi ile her türlü romantik veya cinsel ilişkiye girmekten sakınırlar. Ayrıca, bu taraflar arasında herhangi bir şekilde cinsel yakınlık kurulmaması için dikkatli olmalı, bu tür bir yakınlığın oluşmasını engelleyecek tedbirleri almalı, gerekirse ilişiği keserek ortamın güvenliğini sağlamalıdır.

      

Conflict of interest / Çıkar çatışması

 

2.16 Members will not exploit a client or seek to gain any inappropriate advantage from the relationship – financial or non-financial.

 

2.16 Üyeler, müşterilerini istismar etmez veya onlarla olan ilişkilerini uygunsuz bir şekilde kullanarak maddi veya manevi bir avantaj elde etmeye çalışmazlar.

 

2.17 To avoid any conflict of interest, members will distinguish a coaching or mentoring relationship from other forms of relationships, such as a friendship or a business relationship.

 

2.17 Çıkar çatışması oluşmaması için üyeler, mentorlük veya koçluk ilişkisini arkadaşlık veya ticari ilişki gibi diğer ilişki türlerinden ayıran yönlere dikkat ederek, buna bağlı kalırlar.

 

2.18 Members will be aware of the potential for conflicts of interest of either a commercial or personal nature arising through the working relationship and deal with them quickly and effectively to ensure there is no detriment to the client or sponsor or the member.

 

2.18 Üyeler, iş ilişkisinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek ekonomik veya kişisel özellik taşıyan potansiyel bir çıkar çatışmasına karşı dikkatli olurlar ve böyle bir durum ortaya çıktığında, müşteri, sponsor veya mentorün zararına bir durum gelişmemesi için hızlı ve etkili bir şekilde buna müdahale ederler.

 

2.19 Members will consider the impact of any client relationships on other client relationships and discuss any potential conflict of interest with those who might be affected.

 

2.19 Üyeler, müşterileri ile olan ilişkilerinin diğer müşteriler ile olan ilişkileri üzerindeki etkisini dikkate alıp, potansiyel olarak bunun yaratacağı çıkar çatışmasından etkilenebilecek olan kişilerle durum hakkında konuşmalıdır.

 

2.20 Members will disclose any conflict openly with the client and agree to withdraw from the relationship if a conflict arises which cannot be managed effectively.

 

2.20 Üyeler, müşterilerine her türlü çatışmayı net bir şekilde açıklar ve etkili bir şekilde yönetemedikleri bir çatışma ortaya çıktığında ilişkiden çekilmeyi kabul ederler.

 

Terminating professional relationships & on-going responsibilities / Profesyonel ilişkiyi & devam eden sorumlulukları sona erdirmek

 

2.21 Members will respect the client's right to terminate the engagement at any point in the process, subject to the provisions of the coaching or mentoring service agreement.

 

2.21 Üyeler, mentorlük veya koçluk hizmet anlaşmasının koşullarına bağlı olarak, müşterilerinin ilişkinin herhangi bir aşamasında ilişkiyi sona erdirme hakkına saygı gösterirler.

 

2.22 Members will encourage the client or sponsor to stop the coaching or mentoring engagement if it is believed that the client or sponsor would be served better by another coach, mentor or another form of professional help.

 

2.22 Üyeler, müşteri veya sponsorun başka bir koç, mentor veya başka türlü profesyonel destek ile daha iyi hizmet alabileceklerine dair bir kanaat oluştuğunda müşterinin veya sponsorun koçluk veya mentorlük ilişkisini bitirmesini desteklerler.

 

2.23 Members understand that their professional responsibilities continue beyond the termination of any professional relationship. These include:

 • Maintenance of agreed confidentiality of all information relating to clients and sponsors.
 • Safe and secure maintenance of all related records and data.
 • Avoidance of any exploitation of the former relationship, which could otherwise call into question the professionalism or integrity of the member or the professional community.
 • Provision of any follow-up that has been agreed to.

 

2.23 Üyeler, profesyonel ilişkilerinin sona ermesinin ardından mesleki sorumluluklarının devam edeceğini kabul ederler. Bu sorumluluklar:

 • Müşteri ve sponsorla alakalı tüm bilgileri kapsayan kabul edilmiş gizlilik anlaşmasına bağlı kalmak.
 • İlgili tüm kayıtların ve verilerin güvenliğinin sağlanması.
 • Profesyonelliği veya profesyonel topluluğun bir parçası olan üyenin dürüstlüğünü/tutarlılığını şüphe altında bırakacak, bunu zedeleyecek şekilde geçmiş ilişkileri istismar etmekten sakınmak.
 • Sona erdirmenin ardından üzerinde anlaşıldığı şekilde izlemenin sürdürülmesine dair takip ve destek koşullarınaa bağlı kalmak.

 

 

 Professional Conduct / Mesleki Uygulama

 

Maintaining the reputation of coaching and mentoring / Koçluk ve mentorlüğün itibarını korumak

 

3.1. Members are expected to behave in a way that at all times reflects positively upon, and enhances the reputation of, the coaching and mentoring profession.

 

3.1 Üyelerin, her daim koçluk ve mentorlük mesleğinin itibarını korumak ve geliştirmek bilinciyle hareket etmeleri beklenir.

 

3.2 Members will demonstrate respect for the variety of coaches, mentors and other individuals in the coaching and mentoring profession and for the different approaches to coaching and mentoring.

 

3.2 Üyeler, mentorlük ve koçluk mesleğindeki koç, mentor ve diğer kişilerin çeşitliliğine ve meslekle alakalı farklı yaklaşımlarına saygı gösterirler.

 

Recognising equality and diversity / Eşitlik ve çeşitliliğin tanınması

 

3.3       Members will abide by their respective bodies’ diversity statements and policies.

 

3.3 Üyeler, kendi kurumlarının çeşitlilik hakkındaki açıklamalarına ve politikalarına bağlı kalırlar.

 

3.4 Members will avoid knowingly discriminating on any grounds and will constantly seek to enhance   their own awareness of possible areas of discrimination.

 

3.4 Üyeler, bilinçli olarak yapılan her türlü ayrımcılıktan sakınır ve muhtemel ayrımcılık konularında farkındalıklarını ilerletmek için sürekli çaba gösterirler.

 

3.5       Members will be cognisant of the potential for unconscious bias and seek to ensure they take a respectful and inclusive approach that embraces and explores individual difference.

 

3.5 Üyeler, bilinçsiz şekilde ortaya konulabilecek potansiyel önyargılara karşı duyarlı olur ve bireysel farklılıkları kucaklayacak ve ortaya çıkaracak saygılı ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimserler.

 

3.6 Members will challenge in a supportive way any colleagues, employees, service providers, clients or participants who are perceived to be using discriminatory behaviour.

 

3.6 Üyeler, ayrımcı bir yaklaşıma sahip olduğunu düşündükleri meslektaşlarına, çalışanlarına, hizmet sağlayıcılarına, müşterilerineveya katılımcılar a bunu düzeltmeleri amacıyla karşı çıkarlar.

 

3.7       Members will monitor their language, spoken, written and non-verbal, for inadvertent discrimination.

 

3.7 Üyeler, farkında olmadan ayrımcılığa yol açmamak için kullandıkları yazılı dile, konuşma diline ve beden diline dikkat ederler.

 

3.8       Members will engage in developmental activities that are likely to increase their self-awareness in relation to equality and diversity.

 

3.8 Üyeler, eşitlilik ve çeşitlilik konularında kişisel farkındalıklarını geliştirebilecek gelişimsel aktivitelere katılmaya önem verirler.

 

Breaches of professional conduct / Mesleki uygulamanın ihlali

 

3.9 Members accept that any breach that is upheld may result in sanctions including loss of accredited status and/or body membership. The bodies may share details of such breaches between them in the interest of client safety, upholding quality standards and maintaining the reputation of coaching and mentoring.

 

3.9 Üyeler, mesleklerinin profesyonel gereklerini ihlal ettiklerinde bunun karşılığında akredite durumlarının ve/veya kurum üyeliklerinin iptal edilmesine varabilecek yaptırımları kabul ederler. Üye kurumlar, müşterinin güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının, koçluk ve mentorlük mesleğinin itibarının korunması bilinciyle bir üyenin gerçekleştirdiği ihlalin detaylarını birbirleri ile paylaşabilirler.

 

3.10 Members will ensure that no false or misleading claims are made, or implied, about their professional competence, qualifications or accreditation in any published, promotional material or otherwise.

 

3.10 Üyeler, mesleki yetkinlikleri, becerileri veya akreditasyonları ile alakalı olarak herhangi bir basılı materyalde, promosyon materyalinde veya başka tanıtıcı materyalde yanlış veya yanıltıcı bir iddiada bulunmaktan veya bunun ima etmekten kaçınacaklarını taahhüt ederler.

 

3.11 A member can challenge another member when having reasonable cause to believe that this member is acting in an unethical manner and, failing resolution, will report that person to the body.

 

3.11 Bir üye, diğer bir üyenin etik olmayan bir biçimde davrandığına inanmasına yol açacak ciddi sebepler olduğunda ilgili üye ile konuşur, , bununla ilgili bir sonuç alamadığında ilgili kişiyi üyekuruma bildirebilir.

  

Legal and statutory obligations and duties / Hukuki ve kanuni zorunluluklar ve görevler

 

3.12 Members are obliged to stay up to date and comply with all statutory/legal requirements in the country in which their work takes place and work within any organisational policies/procedures in the context in which the coaching or mentoring takes place.

 

3.12 Üyeler, faaliyet yürüttükleri ülkenin hukuki/kanuni tüm gerekliliklerine bağlı kalmak ve bunlar hakkında güncel bilgi sahibi olmakla; ve koçluk/mentorlüğün icra edildiği kurumun politikalarına/prosedürlerine bağlı kalmakla yükümlüdürler.

 

3.13 Members will keep appropriate and accurate records of their work with clients and ensure they remain confidential, are stored securely, and comply with their country’s data protection and privacy legislation.

 

3.13 Üyeler, müşterileri ile yaptıkları çalışmanın kaydını uygun ve doğru bir biçimde yaparlar ve bu bilgilerin gizli kalmasına, güvenli bir şekilde saklanmasına ve bunları yaparken faaliyet yürüttükleri ülkenin bilgi güvenliği ve gizliliği ile alakalı yasal düzenlemelerine dikkat ederler.

 

3.14 In the context of the country in which the member operates, members will have the appropriate professional indemnity insurance to cover their coaching and mentoring work.

 

3.14 Üyeler, faaliyet yürüttükleri ülkenin yasal düzenlemelerine uygun olarak koçluk ve mentorlük mesleklerini kapsayan mesleki sorumluluk sigortasını yaptırırlar.

 

 Excellent Practice / En İyi Uygulama

 

Ability to perform / Uygulama becerisi

 

4.1 Members will have the qualifications, skills and experience appropriate to meet the needs of the client and operate within the limits of their competence. Members should refer the client to more experienced or suitably qualified coaches, mentors or professionals, if appropriate.

 

4.1 Üyeler, müşterilerin ihtiyaçlarına cevap olabilecek uygun yetenek, beceri ve deneyime sahip olmalıdır ve kendi yeterliliklerine bağlı kalarak faaliyet yürütürler. Uygun gördüklerinde müşterilerini daha deneyimli veya uygun becerilere sahip bir koça, mentore veya farklı bir daldaki profesyonel hizmet sağlayıcısına yönlendirirler.

  

4.2 Members will be fit and healthy enough to practice as a coach or mentor. If they are not, or are unsure if they are able to practice safely for health reasons, they will seek professional guidance/support. Where necessary/appropriate, the coach or mentor should manage the ending of the client work and refer the client to alternative support.  

 

4.2 Üyeler, mentor veya koç rollerini icra edebilecek şekilde sağlıklı ve formda olmaya dikkat ederler. Eğer öyle değillerse veya sağlık sorunları nedeniyle güvenli bir şekilde mesleklerini icra edemeyeceklerini düşünüyorlarsa, bunun için profesyonel destek/rehberlik alırlar. Koç veya mentorler, gerekli görüldüğünde/uygun olduğunda müşterileri ile olan ilişkilerini sona erdirip, onları alternatif bir destek hizmetine yönlendirebilirler.

 

 

On-going supervision / Sürekli süpervizyon

 

4.3 To support their learning and on-going professional development, members will engage in regular reflective practice.

 

4.3 Üyeler, kendi öğrenme ve sürekli profesyonel gelişimlerini destekleyecek şekilde düzenli olarak seanslarını gözden geçirirler/süpervizyon alırlar.

 

4.4 Members will engage in supervision with a suitably qualified supervisor or peer supervision group with a level of frequency that is appropriate to their coaching or mentoring practice, the requirements of their professional body and the level of their accreditation.

 

4.4 Üyeler, yeterli becerilere sahip bir süpervizör veya meslektaşlarından oluşan süpervizyon grubu tarafından, mentorlük ve koçluk pratiklerine, bağlı oldukları mesleki kurumun gereklerine ve akreditasyon seviyelerine bağlı olacak bir sıklıkta süpervizyona tabi olurlar.

 

4.5 Members need to ensure that any other existing relationship with the supervisor does not interfere with the quality of the supervision provided.

 

4.5 Üyeler, süpervizör ile olan mevcut herhangi bir ilişkinin süpervizyon faaliyetinin kalitesini olumsuz yönde etkilemesini engelleyecek tedbirleri alırlar

 

4.6 Members will discuss any ethical dilemmas and potential, or actual, breaches of this code with their supervisor or peer supervision group for support/guidance.

 

4.6 Üyeler, bu etik kodla alakalı olarak herhangi bir etik ikilemi ve potansiyel, veya gerçekleşmiş, ihlalleri süpervizör veya meslektaş süpervizör grubu ile tartışarak destek/yönlendirme talebinde bulunurlar

  

Continuing professional development and reflection / Sürekli mesleki gelişim ve gözden geçirme

 

4.7 Members will reflect regularly on their client work and coaching and mentoring practice and their professional and personal learning and development.

 

4.7 Üyeler, müşterileri ile yaptıkları çalışmaları, mentorlük ve koçluk uygulamalarını, profesyonel ve kişisel öğrenme-gelişimlerini düzenli olarak gözden geçirirler.

 

4.8 Members will develop their level of coaching and/or mentoring competence by participating in relevant and appropriate amounts of training and/or continuing professional development (CPD).

 

4.8 Üyeler, alakalı ve uygun sayıda olan eğitim ve/veya sürekli mesleki gelişim (CPD) etkinliklerine katılarak koçluk ve/veya mentorlük yetkinliklerini geliştirirler.

 

4.9 Members will endeavour to make a contribution to the coaching and mentoring community appropriate to their level of expertise. This may take many forms e.g. informal peer support to fellow coaches and mentors, advancing the profession, research and writing etc.

 

4.9 Üyeler, kendi uzmanlık seviyelerine bağlı olarak koçluk ve mentorlük camiasına katkıda bulunmaya çalışırlar. Bunu çok çeşitli şekillerde yapabilirler; örneğin, meslektaşları olan koçlara ve mentorlere kişisel destekte bulunarak, yaptıkları araştırma ve yazılarıyla, vs.

 

4.10 Members will systematically evaluate the quality of their work e.g. through feedback from clients and other relevant parties.

 

4.10 Üyeler, yaptıkları işler için müşterilerinden ve diğer alakalı taraflardan aldıkları geribildirimlerle ve/veya başka yöntem kullanarak verdikleri hizmetin kalitesini düzenli olarak değerlendirirler.