Mentorluk

EMCC Türkiye Mentorluk Standartları

01 Eylül 2016

Ülkemizde mentorluk uygulamalarının en etkin şekilde hayat bulması amacı ile mentorluk standartlarının belirlenmesi amacı EMCC Türkiye Eylül 2015 tarihinde yaptığı genişletilmiş yönetim toplantısında bir Mentorluk Akreditasyon Kurulu kurulmasına karar vermişti. Bu döküman bu kurulun işleyiş prensipleri ve ilgili standartları nasıl temin edeceği konularını özetlemektedir.

 

EMCC Türkiye Mentorluk Akreditasyon Kurulu

 

Kurulun amacı:         Ülkemizde mentorluk alanında standartları oluşturmak ve

                                   uygulanmasını temin etmek

 

Kurul üyeleri:            EMCC Türkiye YK Başkanı

                                    EMCC Türkiye Mentorluktan Sorumlu YK üyesi

                                    EMCC Türkiye Akreditasyondan sorumlu YK üyesi

                                    EMCC Türkiye Akreditasyon Çalışma Grubu Başkanı

                                    EMCC Türkiye Mentorluk Çalışma gurubu başkanı 

 

Sekreterya:                Kurulun kendine özgü bir sekterteryası olacak ancak bu aşamada Dernek genel koordinatörü kurul üyelerinin aktif yardımı ile bu süreci takip edecek. 

 

Görev süresi:              Nisan 2016 itibari ile 3 seneliğine (Mart 2019’a kadar) bu göreve atanmışlardır.

                                    Bu kurul Mart 2019’a kadar bu kurulun yeni üyelerini sahip olması gereken özellikleri ve seçim / atama prosedürlerini oluşturup bundan sonra EMCC YK yönetiminden kısmen bağımsız bir EMCC Türkiye Mentorluk Akreditasyon kurulu oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Görev alanları:           Aşağıdaki alanlarda akreditasyon hizmeti sağlar

Mentorluk Programları

Mentorlar

Mentorluk Eğitim programları

Mentorluk Eğitim programı eğitimcileri

 

 

Mentorluk Programları Standartları ve Akreditasyon Sistematiği:

 • EMCC Türkiye uluslararası olarak kabul görmüş ISMPE standartlarını temel olarak kabul etmektedir. Bu süreçte kullanılacak iki belge bu dökümanın ekinde yer almaktadır.
 • Tek bir seviye akreditasyon mevcuttur: "EMCC Türkiye Tarafından Standartları Kabul Görmüş Mentorluk Programı" 
 • Akreditasyon bedeli: Mentorluk programı başına 250 Euro (bu aşamada Derneğe bağış alınmaktadır. Kurul gerekli gördüğü durumlarda özellikle diğer STK’ların mentorluk programları için bu ücreti almamayı tercih edebilir. (Oy çokluğu yeterlidir bu kararın alınması için)
 • Süreç: Bir üyemizin tavsiyesi ve referansı ile bu akreditasyonu talep eden kurum ekteki Proje Uygulama Rehberini doldurup Dernek (daha sonra da Kurul) sekreteryasına sunmaktadır. Sekreterya dosyayı bir kurul üyesine yönlendirmektedir. İlk değerlendirmeyi yapan bu kurul üyesinin tavsiyesi üzerine kurul dosyayı değerlendirip karara bağlamaktadır. Oy birliği (itiraz olmaması) durumunda akreditasyona karar verilmektedir. 
 • Zamanlama: Sekreteryaya başvurunun ulaşmasından bir hafta sonra ön değerlendirme tamamlanmaktadır. Ya başvuru yapan kuruma eksikleri ile ilgili sorular iletilmekte ya da kabul görmesi durumunda ise olumlu tavsiye ile dosya kurula gelmektedir. Dosyanın kurula gelmesinden bir hafta içinde kurul ya olumlu karar vermektedir, ya da olumlu oy kullanmayan üyenin yorum ve ilave bilgileri kurumdan tekrar talep edilip, yeni bilgiler geldikten sonra son karar için tekrar kurula gelmektedir. Bir hafta içinde yine olumsuz karar çıkarsa başvuru red edilmektedir. Gerekli durumlarda Kurul ilave süre talep edebilir. 
 • Geçerlilik süresi iki senedir. 

  

 • Mentorlar için Standartlar ve Akreditasyon Sistematiği

 

 • EMCC Türkiye tarafından onaylanmış bütün mentorluk programlarında görev almış mentorlar EMCC Türkiye’ye “mentor üye” kategorisinden üye olmaya hak kazanırlar.
 • Geçerlilik süresi 2 senedir. 
 • "EMCC Türkiye Onaylı Mentor" olarak kabul edilmiş olmak için şu şartlar aranacaktır:
  • EMCC Türkiye Onaylı bir mentorluk eğitiminden mezun olmuş olmak veya EMCC Türkiye onaylı bir mentorluk programında mentorluk yapmış olmak
  • Ekte yer alan sorulara cevap veren kısa bir başvuru sunumu hazırlamak
  • Ekte yer alan öz değerlendirme formunu en azından iki menti ile doldurup kurula sunmuş olmak 

 

 

Mentorluk Eğitim Programları Akreditasyon Sistematiği

 • EMCC tarafından sunulan EQA ve ISMCP standart akreditasyon sistematiği geçerlidir. Eğitim programlarının EMCC tarafından akredite edilmesi gerekmektedir. 

 

 • Mentorluk Eğitim Programı Eğitimcileri Standart ve Akreditasyonu
  • Süreci başlatabilmek için mevcut "EMCC Türkiye Mentorluk Akreditasyon Kurulu üyeleri" bu kategoride akredite eğitimci olarak kabul edilmişlerdir. 

Yeni akredite eğitimcilerin EMCC tarafından sunulan EIA şahsi akreditasyonu ile uyumlu bir akreditasyon almaları esastır. 

 

 

 

 

 

EK 1.

Mentorluk Programı Uygulama Rehberi

 

Mentorluk programını dizayn ederken, program yöneticisinin sonuçların değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi ile alakalı olarak dikkate alması gereken bazı sorular bulunmaktadır:

 

 

 • Programın adı:

 

 

 • Programın temel hedefi ve amacı nedir?

 

 

 • Paydaşları kimdir?

 

 

 • Programın Hedef Mentor kitlesi kimdir?

 

 

 • Programın Hedef Menti kitlesi kimdir?

 

 

 • Mentorluk eğitimi içeriği ne olacaktır? (Lütfen ekleyiniz)

Mentor ve menti olarak seçilenlere ..... tarafından eğitim verilir. Eğitim, eğitimi alacak kitlenin sayısı ve lokasyonuna bağlı olarak;

 

 • Mentor Eğitimi içerik (ana başlıklar)*:
  • Mentorluk Nedir
  • Sistemin Prensipleri
  • Etik Kurallar
  • Mentorluk Süreci
  • Mentor – Mentee arası iletişim kurmak
  • Mentorluk Sürecinde Mentinin Sorumlulukları
  • Mentorluk Becerileri
   • Öz Yönetim
   • Aktif Dinlemek
   • Cesaretlendirmek
   • Güçlü Soru Sormak

* Yukarıdaki başlıklar vaka çalışmaları ve uygulamalar ile desteklenecektir

 • Menti Eğitimi
  • Mentorluk Nedir
  • Sistemin Prensipleri
  • Mentorluk Süreci
  • Mentorluk Sürecinde Mentinin Sorumlulukları
  • Menti nasıl olmalı?

 

 • Mentorluk ilişkisi ne kadar sürecektir? Seans sayısı/süresi/yöntemi?

 

 

 • Mentorlerin performansı nasıl ölçülecektir?

 

 

 • Projenin başarı tanımı nedir?

 

 

 • Nasıl bir etik kod üzerinden ilerlenecektir? Ekleyiniz

EMCC Mentorluk Etik Kuralları temel alınarak bu programa özel olarak hazırlanan etik kod işbu değerlendirme formunun ekinde yer almaktadır.

 

 • Nasıl bir dökümantasyonla çalışılacaktır? Ekleyiniz.

 

 • Başvuru formları
 • Sözleşme / Protokol / Kontratlar
 • Mentorluk Süreci Değerlendirme Anketi
 • Mentorluk Görüşme Formu
 • Mentorluk Takip Çizelgesi
 • Mentorluk Hedef ve Durum Belirleme Formu

 

 

 • Değerlendirmeyi kimler yapacaktır?

 

 • Programda bütün paydaşların görev tanımları ve sorumlulukları nelerdir?
  • İcra Komitesi (varsa)
  • Proje yöneticisi

 

 • Mentorler
 • Mentiler

 

 • Diğer

 

 

 • Eşleşme kriterleri ve yöntemi ne olacaktır?

 

 

 • Projenin devamında mentorlere sürekli gelişim için nasıl destekler verilecektir?

 

 • Eğitimlerin devamı

 

 • Supervizyon çalışmaları

 

 

 • Mentilerin süreçle ilgili bilgilendirilmesi ve eğitilmesi nasıl yapılacak?

 

 • Paydaşlara programın amacının en etkin biçimde aktarıldığından nasıl emin olunacak?

 

 • Yürümeyen mentorluk çalışmaları nasıl ele alınacak?

 

 

 • Olası aksaklıklar neler olabilir ve ne gibi önlemler düşünüldü?

 

 

 • Gizlilik ve güven konusunun önemi nasıl ele alınacak?

 

 

EK 2.

 

Mentor Onay Süreci Ek

 

Mentor akreditasyonu için temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler:

 

Değerli adayımız,

 

EMCC olarak hedeflerimizden biri mentorluğun en etkin ve doğru standardlarda uygulanmasını sağlamaktır. Bu amaca hizmet eden projelerde değer yaratan siz mentorlerimizin gelişiminizi desteklemek amacıyla mentorlerin onay süreci oluşturulmuştur.

 

 

Başvuru koşulları

 1. EMCC onaylı bir mentorluk eğitiminden mezun olmak veya EMCC onaylı bir projede mentor olarak görev almış olmak,
 2. En az 2 kişiye 10 saat mentorluk yapmış olmak
 3. Aşağıdaki formları doldurmak ve soruları cevaplamak gerekmektedir.

 

Form 1: Kişisel Bilgiler

Form 2: Mentorluk ve Siz

Form 3: Uygulama Çizelgesi

Form 4: Mentor Özdeğerlendirme

Form 5: Menti Özdeğerlendirme

Saygılarımızla

 

EMCC Türkiye

Mentorluk Akreditasyon Kurulu

 

 

 

MENTOR ONAY SÜRECİ FORM 1: KİŞİSEL BİLGİLER

 

 

Tarih                                                   :          

 

İsim                                                     :          

 

Kurum                                                 :

 

Mentorluk Projesinin ismi                  :

 

Projenin Tarihi                                    :

 

Projenin Sponsoru / Uygulayıcısı       :

 

Mezun olduğunuz mentorluk Eğitimi :

 

Eğitimi Veren Kurum / Eğitmen          :

 

Eğitimin Süresi:

 

 

 

 

 


MENTOR ONAY SÜRECİ FORM 2: MENTORLUK VE SİZ

 

Lütfen aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Mentorluk sürecinde mentorun bilgeliğini mentinin kendi bilgeliğini geliştirmesi yönünde kullanmasından bahsediyoruz. Bu sizin için ne ifade ediyor? Mentorluk hakkında neler biliyorsunuz?

 

 1. Mentorluk konusundaki motivasyonunuzun kaynağı nedir? Mentorluk çalışmaları sizin hangi değerlerinizin hayat bulmasını sağlıyor?

 

 1. Mentiler sizin bilgi ve deneyimlerinizden faydalanacaklar. Hangi konularda mentorluk yapabilecek birikime sahipsiniz?

 

 1. Mentorluk yapabileceğiniz alanlardaki birikiminizin ardında ne gibi çalışmalar, deneyimler ve sonuçlar var? 

 

 1. Mentorluk sürecinizin etik boyutunu gözden geçirdiğinizde hangi hususlar dikkatinizi çekiyor? Bu etik prensipleri nasıl uygulamaya sokuyorsunuz?

 

 

MENTOR ONAY SÜRECİ FORM 3: UYGULAMA ÇİZELGESİ

 

 

MENTİ İsim / Proje veya Kurum

 

Süre (saat)

Tarih Aralığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM 4: MENTOR ÖZDEĞERLENDİRME FORMU

 

Seçiminizi işaretleyiniz

1.Mentorluğun ne olduğunu (amacı, etkileri, metodolojisi) hakkında kendimi yeterince bilgili ve yetkin hissediyorum

 

2.Mentorluğun ne olduğunu mentime, ben de açıkladım.

3.Mentorluk sürecimizi tanımlayan sözleşmeyi mentim ile oluşturdum ve uydum

 

 

 

 

4. Mentim konuşurken dikkatle dinledim.

 

5.Bilen kişi konumuna sahip bir edayla davranıp kendimi daha üst bir mevkide görerek tavsiye veya talimat vermedim

 

6.Mentim benimle, güven içinde konuşmak istediği her hususu konuşabileceğini hissetti

 

7.Aksiyonlarla ilgili kararları alan mentimdi, ben değildim.

 

 

 

 

8.Mentiden mentorluğum hakkında geribildirim istedim

9.Benim sorduğum sorular mentinin mevcut durumunu netleştirmesini sağladı

10.Sorduğum sorular mentiye yeni içgörüler kazandırdı

11.Birlikte olan çalışmamızı değerlendirirken kendi gözlem ve duygularımı ifade ettim

12.Mentinin düşüncelerini, anlamayı kolaylaştırıcı şekilde özetledim

13. Kendi düşüncelerimi empoze etmedim; onun bakış açısını genişleten yeni fikirler önerdim

14.Menti benim yardımımla seçenekler listesini genişletti

15. Menti, hedeflerini özgün hale getirip rakamsal ölçülebilir/gözlenebilir şekle kavuşturdu.

16. Mentimin her görüşmenin en başında o oturuma ait hedefini net olarak ortaya koymasını sağladım

17.Menti, her oturumun sonunda benimle beraber, o seansın hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirdi

18. Menti, bir sonraki görüşmeye gelmeden hangi aksiyonları gerçekleştireceğini netleştirdi

19. Soru setleri veya çalışma kağıtları gibi bir çok araç kullandım

20.Kitap ve vaka çalışmaları gibi katma değer sunan araçlar sağladım

21. Bakış açısını genişleten seçenekler sunmaya özen gösterdim.

 

22. Kontrat aşamasında ve gerektiği hallerde bir sonraki görüşmeye gelmeden hangi aksiyonları gerçekleştirdiğini düşünmesi konusunda mentimi yönlendirdim

23. Her görüşmeye o oturuma ait hedefini düşünerek gelmesini istedim

 

24. Mentim, sürecin başında sözleşmede kararlaştırılan hedeflere ulaştı

25. Menti, mentorluk süreci sayesinde hedeflerine daha kısa sürede ulaştı

 

26. Mentorluk sürecinin sonunda vizyonu ve gideceği yön daha da netleşti

 

27. Mentinin kişisel hedefleri ile çalıştığı şirketin hedefleri arasındaki bağ, mentorluk sayesinde daha netleşti.

28. Mentinin öncelikleri daha netleşti ve zamanının nasıl yöneteceği belirginleşti

 

29. Menti, bu süreç sayesinde her koşulda doğru karar alabilecek düzeye kavuştu

 

30. Menti, daha proaktif düşünüp aksiyon alabilecektir

 

31. Menti, geçmişte kullandığı tekniklere sıkı sıkıya bağlı kalmaktan sıyrılıp farklı yaklaşımlar geliştirebiliyor

 

32.Menti, değişim hallerinde daha hızlı harekete geçebilmektedir

 

33.Menti, potansiyel sorunları ön görüp daha büyümeden onlarla ilgilenebilmektedir

 

34. Menti, sorunların sebebine çok fazla girmeyip sorunu çözmeye geçebilmektedir

 

35. Menti, bir sorunla karşılaştığında ona duygusal tepki vermek ve buna saplanmak yerine çözüm için nasıl tepkiler vereceğine odaklanabilmektedir

 

36. Menti, içinde olduğu kendi durumunu anlamak için kendine objektif bakabilmektedir

 

37. Menti, mentorluk sayesinde başkalarından geribildirim almaya daha açıktır

 

38.Menti, mentorluk sayesinde düşüncelerini saklamadan açıklıkla başkalarına iletebilmektedir

 

39. Menti, artık kendisiyle aynı değer ve fikirleri paylaşmayanlarla dahi, güven ilişkisi oluşturabilmektedir

 

40.Menti, artık geçinmesi zor diye ifade ettiği kişilerle de ilişki kurabilmektedir

 

 

41. Menti, hedefini gerçekleştirmek için yaptıklarından yeterli sonuç alamayınca düzeltmeye yönelik yeni aksiyonları devreye alabilmektedir

 

42. Menti, becerilerini sürekli geliştirmeyi bir alışkanlık olarak benimsemiştir

 

43. Mentinin sorunları çözebileceğine dair özgüveni artmıştır

 

44. Mentime gerekli yerlerde benim ilişki ağımı paylaşmak konusunda açık davrandım

 

45. Mentim ile başarıyı kutlamak anlamında fırsat yaratmaya özen gösterdim

 

46. Mentor olarak rollerimden bazılarını hiç deneyimlemediğim için pişman olduğum haller oldu. Keşke şu rolü üstlenseydim dediğim oldu.

 

47.Gizlilik ve ilişki sınırlarının yönetimi konusunda gerekli özeni gösterdim

 

48. Çıkar çatışması olacağını hissettiğim anlar olduğunda bundan kaçınmak için gerekli tedbirleri aldım

 

49. Karar alırken etik bir karar olduğuna dair emindim/emindik

 

50. Mentorluk sürecinde belirlemiş olduğumuz etik çerçeveye sadık kaldık              

 

51. Mentim, genel olarak bakıldığında memnun kalmıştır

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Aşağıdaki soruları lütfen cevaplayınız.

1.     Menti mentorluk sayesinde ne kazanmıştır

 

2.     Mentor olarak sizin hangi davranış ve tutumlarınız mentinin bu sonuca ulaşmasında yardımcı olmuştur?

 

3.     Mentor olarak neyi daha fazla/ daha az yapsam bu sonuç daha iyileşebilird

 

 

4.     Kendinize mentorluğunuz ile ilgili ne sormak/ne söylemek istersiniz?